Whectras MUH
 
Mentalbeskrivare:
Marie-Louise Strömbäck
Arrangör: Eskilstuna BK
 
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt -morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och
drar sig undan.
Accepterar
kontakt - helt oengagerad,
men drar sig
inte undan.
Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt.
Balanserad.
Intensivt kontakt-
beteende mot
testl. Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upp-
repade försök
att locka.
Följer med mot-
villig. Strävar
mot fö. eller
stretar åt annat
håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt.
Visar intensivt
intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar
sig undan, tar eventuellt
kontakt med fö.
Accepterar.
Är neutral.
Accepterar.
Svarar med kontakt-
beteende.
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende
mot testl.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men
visar intresse.
Leker - startar
långsamt men
blir aktiv.
Leker aktivt,
startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar
på föremålet.
Griper försiktigt
eller nyper i
föremålet.
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller,
drar ej emot
Biter - drar
emot, släpper,
tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar
emot tills testl.
släpper.
Griper direkt med
hela munnen, rycker,
drar emot tills
testl. släpper.
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller
springer långsamt.
Kan öka farten.
Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad -
bromsar in vid bytet. (1och 2)
Startar direkt
med hög fart.
Springer
förbi bytet.
Kan vända.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/springer
ej fram.
Griper ej, nosar
på föremålet.
Griper tveksamt
eller med tids-
fördröjning. (1:a)
Griper direkt,
släpper.
Griper direkt.
Behåller bytet i
minst 3 sek.
(2:a)
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärk-
sam och lugn - står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam
och i huvudsak
lugn. Enstaka aktivitets-
höjningar
Är uppmärksam
men något orolig,
vandrar runt och
nosar.
Är orolig. Växlar
snabbt aktiviteter.
5.a AVST.LEK
Intresse
Engageras ej
av fig. Ointresserad.
Kontroll. Avbrott
kan förekomma
Intresserad,
följer fig. utan avbrott.
Intresserad, vill
iväg. Enstaka
startförsök.
Mycket intr. Vill
iväg. Upprepade startförsök.
5.b AVST.LEK
Hot/agg
Inga skall eller
morrningar.
Enstaka skall och/eller
morrningar
under mom.
första del.
Enstaka skall
och/eller
morrningar
under mom.
första och andra del.
Visar hotbe-
teende, skall
och morrningar
under mom.
första del.
Visar hotbe-
teende, skall
och morrningar
under mom.
första och andra del.
5.c AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram
till fig. Ointresserad.
Går fram när
fig. pratar eller bollar med föremål.
Går fram när fig. ger sig tillkänna. Går fram till fig.
med låg
kroppsställning
och/eller
tidsfördröjning.
Går fram direkt
till fig. utan hjälp.
5.d AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men
visar intresse.
Leker, griper
försiktigt, släpper,
drar ej emot.
Griper direkt.
Kan släppa och
ta om. Drar
emot.
Griper direkt
med hela
munnen. Drar
emot, släpper ej.
5.e AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig.
när denne är aktiv.
Är aktiv med fig.
intresse även
mot passiv fig.
Uppmanar
passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver
utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5
meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera
någon attack.
Visar hotbe-
teenden och attacker som
kan avslutas
med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när
fö lägger ner overallen.
Går fram när
fö sitter på
huk o talar till overallen -
lockar på hunden.
Går fram till
overallen när fö står bredvid.
Går fram till overallen
när fö gått halva avståndet.
Går fram till overallen
utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoföränd-
ring eller undanman-
över.
Liten båge, el
liten tempo-
växl, el tittar bort vid 
någon av passagerna.
Båge el tempo-
växl vid 1a
pass. Minskat utslag vid 2a pass.
Båge eller tempo-
växl. vid minst två passager utan
minskad intensitet
mellan tillfällena.
Visar stort mått
av rädsla el
ökad rädsla
efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse
för overallen.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid
minst två
tillfällen.
Biter i/lek mot
overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker
med overallen
vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar. Gör undan-
manöver
utan att vända bort
blicken.
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när fö
sitter på huk o
talar till skramlet - lockar på hunden.
Går fram till
skramlet när fö
står bredvid.
Går fram till skramlet
när fö gått halva avståndet.
Går fram till
skramlet
utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoföränd-
ring eller undanman-
över.
Liten båge, el
liten tempoväxl,
eller tittar bort
vid någon av passagerna.
Båge el tempo-
växl vid 1a
pass. Minskat utslag vid 2a
pass.
Båge el tempoväxl
vid minst två
passager utan
minskad intensitet
mellan gångerna.
Visar stort
mått av
rädsla efter samtliga
passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse
för ljudkällan.
Stannar upp/
luktar på
ljudkällan vid
ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid
minst två
tillfällen.
Biter i/leker mot
skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker
med skramlet
vid två eller
fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre
tid.
Visar flera
hotbeteenden och någon attack.
Visar flera
hotbeteenden
och flera
attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka
kontroll,
därefter inget intresse/
skärmar av
sig.
Tittar till mot spökena då
och då.
Kontrollerar/
handlar mot
spökena. Långa
avbrott.
Kontrollerar/
handlar
mot båda spökena.
Kortare avbrott.
Kontrollerar/
handlar
mot båda spökena
under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig
i huvudsak framför eller bredvid fö.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför
eller bredvid fö.
Pendlar mellan flyktstart och
kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak
bakom fö.
Pendlar mellan
flyktstart och
kontroll.
Flyr längre än
kopplets längd.
Kan ta stöd av
publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när
fö tagit av
figs klädnad.
Går fram när fö
talar med fig/
lockar på hunden.
Går fram till spöket
när fö står
bredvid.
Går fram till spöket
när föraren gått
halva vägen.
Går fram till spöket
utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar
kontakt - helt oengagerad,
men drar sig
inte undan.
Besvarar
kontakt
när fig. bjuder.
Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-
beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men
visar intresse
Leker - startar
långsamt men
blir aktiv.
Leker aktivt,
startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket
snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på
förem.
Griper försiktigt
eller nyper i
föremål.
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt,
hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet.
Snabb kontroll och sedan
helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande
reaktioner på skotten/riktar
intresse mot skytten/återgår
till aktivitet/
passivitet.
Avbryter
aktivitet/låser
mot skytten.
Kan ej återgå till
lek/passivitet.
Kvarstående
oro efter
flera skott.
Avbryter efter
tydliga flykttendenser/
avstår skotten

| Tillbaka |